Mateřská škola Bakov nad Jizerou

Školní vzdělávací program

„HROU SPOLEČNĚ ZA POZNÁNÍM“

Naše motto:
„Jaro, léto, podzim, zima,
ve školce je vždycky prima.
Jsme tu všichni kamarádi,
co se mají spolu rádi.“

NAŠE VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

1. INTEGROVANÝ BLOK: PODZIM

1.1 „JÁ A MOJI KAMARÁDI“

Charakteristika a záměry tématu: V tomto tématu se seznamujeme s  prostředím třídy, školy, učitelkou, novými kamarády a ostatními zaměstnanci školy. Seznamujeme se s pravidly bezpečného chování na zahradě a v okolí MŠ. Vytváříme si společná pravidla soužití, komunikace a chování, kterými se budeme řídit v  každodenním vzájemném styku v mateřské škole. Povídáme si o svých prázdninových zážitcích. Při vycházkách pozorujeme dění v okolí školy, sledujeme přírodu v období babího léta.

 • Laskavým přístupem se snažíme o začlenění každého dítěte do daného společenství v psychické i fyzické pohodě.
 • Rozvíjíme v dětech pozitivní city ve vztahu k vlastní osobě a k okolí.
 • Podporujeme schopnost dítěte ovlivňovat vlastní situace.
 • Usilujeme o sjednocení dětského kolektivu po prázdninách.
 • Vedeme děti k vnímání osobnosti učitelky, k respektování jejich pokynů.

Očekávané výstupy:

 • Adaptovat se na nové prostředí, začlenit se do společných činností, začlenit se mezi vrstevníky, spolupracovat a vzájemně se respektovat.
 • Orientovat se v prostředí školy a blízkém okolí.
 • Uvědomovat si nebezpečí, mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit, chovat se obezřetně v neznámé situaci, vyjádřit souhlas i nesouhlas v situaci, která to vyžaduje.
 • Dodržovat dohodnutá pravidla a řídit se jimi.
 • Dělit se o hračky, pomůcky.
 • Umět se vzájemně domluvit a řešit spory.
 • Zvládat jednoduchou obsluhu, sebeobsluhu.
 • Uvědomovat si změny v přírodě, chápat pojem babí léto.

Navrhované činnosti a příležitosti:

 • Hry a praktické seznámení s prostředím třídy, školy, nejbližšího okolí a bydliště.
 • Hry zaměřené na posilování kamarádských vztahů, vzájemnou toleranci, spolupráci.
 • Hry se jmény kamarádů, se svou značkou.
 • Formou hry, příběhu a rozhovoru rozlišovat, co je dobré a co špatné pro mě i ostatní.
 • Činnosti zaměřené na vytváření zdravých životních návyků.
 • Spontánní hra, činnosti zajištující spokojenost, radost, veselí a pohodu.
 • Výtvarné ztvárnění prožitků dětí.
 • Společná tvorba třídních pravidel.
 • Motivovaná cvičení, pohybové hry.
 • Námětové a společenské hry.
 • Pojmenování a třídění předmětů denní potřeby.
 • Pozorování přírody v období babího léta.
 • Grafomotorické cviky.

1.2 „JAK NÁM CHUTNÁ PODZIM“

Charakteristika a záměry tématu: Naše školka má k přírodě velmi blízko - zahrada, areál Pod stráněmi, břízky, volnočasový areál, stadion. Proto využíváme možnosti přímého pozorování změn v přírodě nejen na podzim. Společně se snažíme o ochranu živé i neživé přírody, využíváme jejich darů k dalším činnostem. Své základní poznatky o přírodě a dění na zahrádkách dále upevňujeme a rozšiřujeme. Zaměřujeme se též na význam ovoce a zeleniny pro zdraví.

 • Rozvíjíme estetické vnímání dětí pozorováním podzimní krajiny.
 • Vedeme děti k pochopení toho, co prospívá a škodí zdraví.
 • Seznamujeme děti s pojmy ovoce a zelenina.
 • Snažíme se, aby děti využívaly všechny smysly, svou tvořivost, fantazii.
 • Upevňujeme u dětí zdravé životní návyky.
 • Využíváme netradiční pomůcky ke cvičení.
 • Podněcujeme děti k vnímání potřeby druhého, respektování se navzájem.
 • Rozvíjíme fyzickou zdatnost dětí.

Očekávané výstupy:

 • Mít povědomí o významu životního prostředí.
 • Rozlišovat, co prospívá zdraví, co mu škodí
 • Naučit se krátké texty, písně s podzimní tématikou.
 • Chápat prostorové pojmy, umět se orientovat v prostoru.
 • Zvládat číselnou řadu.
 • Sladit pohyb s rytmem a hudbou.
 • Poznat ovoce, zeleninu podle vzhledu, chuti, vůně, hmatu, vědět o jeho významu pro zdraví člověka
 • Při rozhovorech a diskusích respektovat druhého, umět vyslechnout ostatní kamarády.

Navrhované činnosti a příležitosti:

 • Pozorování podzimní přírody, zvířat, ptáků, zahrádek, polí.
 • Tvoření podzimní výstavky.
 • Hry s ovocem a zeleninou.
 • Fantazijní, výtvarné tvoření s dary zahrádky, pole.
 • Hry s jablíčky, ovoce. Určování velikosti, barvy, tvaru.
 • Určování vlastností, počtu, prostorové pojmy.
 • Hudebně pohybové hry, zpívání, recitace k tématu, poslech.
 • Konstruktivní, námětové hry.
 • Smyslové hry.
 • Stříhání, lepení.
 • Zpěv písní s podzimní tématikou.
 • Zdravotní cvičení, cvičení ve dvojicích, cvičení s netradičním náčiním.
 • Prohlížení publikací s přírodní tématikou.
 • Vyprávění zážitků, dojmů, příběhů.
 • Pozorování a pracovní činnosti na zahrádkách, polích.
 • Polodenní vycházky.
 • Návštěva sportovních zařízení ve městě.
 • Návštěva divadelního představení.
 • Labyrinty

1.3 „JAK JE PODZIM BAREVNÝ“

Charakteristika a záměry tématu: Povídáme si o lese, jeho obyvatelích, seznamujeme se s ekosystémem lesa a přípravě zvířat na zimu. Učíme se vnímat přírodu všemi smysly, vytváříme si k ní pozitivní postoj, pozorujeme barvy podzimu. Věnujeme se podzimním radovánkám a činnostem spojených s tímto ročním obdobím.

 • Rozvíjíme v dětech fyzickou zdatnost při pobytu v přírodě.
 • Probouzíme v dětech potřebu pobývat v přírodě, vytvářet si k ní pozitivní vztah.
 • Podněcujeme děti k vyjádření svých zážitků.
 • Vedeme děti k vnímání charakteru, znaků podzimního počasí
 • Rozvíjíme dětskou tvořivost.

Očekávané výstupy:

 • Vědomě napodobovat pohyb. Zvládat pohyb v různém prostředí.
 • Mít povědomí o způsobech ochrany zdraví
 • Zvládat jemnou motoriku, správně zacházet s výtvarnými materiály.
 • Chápat význam lesa pro člověka a společnost.
 • Poznat některé stromy, plody, zvířata a rostliny v lese.
 • Řešit úkoly a problémy – pracovní listy, labyrinty.
 • Orientovat se v základních matematických pojmech a číselné řadě.
 • Pracovat ve skupině, zapojit se do společných činností, umět se domluvit, tolerovat se.
 • Porozumět slyšenému
 • Sledovat a vyprávět příběh, pohádku.

Navrhované činnosti a příležitosti:

 • Pozorování stromů, jejich plodů, podzimní přírody – hledání rozdílů, znaků.
 • Poznávání lesních zvířat a jejich život.
 • Sběr přírodnin, hry s nimi, třídění, porovnávání, počítání, skládání.
 • Skupinové práce – tvorba lesa ve školce, dračí školka.
 • Výtvarné a pracovní činnosti – malování, lepení, stříhání, modelování, vyjádření pocitů.
 • Prohlížení knih, encyklopedií, rozhovor nad obrázky,vyprávění.
 • Smyslové hry, Kimovy hry
 • Námětové a konstruktivní hry.
 • Recitace, nácvik textů, zpěv písní s aktuální tématikou.
 • Grafomotorická cvičení.
 • Činnosti zaměřené na chápání prostorových pojmů.
 • Cvičení na nářadí.
 • Podzimní vycházky spojené s tématem dne, týdne.
 • Poslech pohádek a příběhů na pokračování.
 • Řešení hádanek.
 • Porovnávání, hledání rozdílů, sestavování, třídění.
 • Uzavírání lesu Klokočka.
 • Uspávání broučků – společná akce s rodiči.

2. INTEGROVANÝ BLOK : ZIMA

2.1 „TĚŠÍME SE NA VÁNOCE“

Charakteristika a záměry tématu: V adventním čase se zaměříme na historii vánoc, předvánoční a vánoční tradice a zvyky. Společně získáváme poznatky o okolním světě, o zimní přírodě, o časových pojmech. Ve spolupráci s rodiči vytváříme vánoční dekorace, uspořádáme vánoční besídku. Všechny činnosti jsou motivovány obdobím adventu a vánoc.

 • Rozvíjíme dětské estetické vnímání, cítění a prožívání, tvořivost a fantazii.
 • Přirozeným způsobem a na základě prožitků podněcujeme u dětí poznávání vánočních tradic a zvyků.
 • Posilujeme v dětech prosociální chování.
 • Rozvíjíme u dětí potřebu pomoci nebo vědomě způsobit radost druhým, posilujeme citové vztahy ke svým nejbližším.

Očekávané výstupy:

 • Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, radostně prožívat oslavy, podílet se na dění ve třídě, spolupracovat.
 • Osvojit si základní poznatky o vánočních tradicích, zvycích.
 • Všímat si toho, co si druhý přeje a potřebuje.
 • Zapamatovat si texty básní, písní, reprodukovat je před rodiči.
 • Svoje zážitky a prožitky vyjádřit slovně, výtvarně, hudebně, pohybově.
 • Umět vyjádřit svá přání.
 • Spolupracovat s ostatními.
 • Rozvíjet představivost a fantazii v tvořivých činnostech.

Navrhované činnosti a příležitosti:

 • Návštěva Mikuláše a čerta v MŠ.
 • Nácvik říkadel a písní s vánoční tematikou.
 • Poslech příběhů a pohádek s vánoční tematikou.
 • Zpívání a poslech koled.
 • Adventní zpívání u stromečku na náměstí.
 • Cvičení podle hudby.
 • Výroba vánočního překvapení tradiční i netradiční technikou.
 • Malování, kreslení – vánoční témata, Co si přeji pod stromečkem.
 • Diskuse na téma Čím udělám druhému radost
 • Grafomotorika – uvolňovací cviky.
 • Vánoční nadílky ve třídách – dárečky pod stromečkem.
 • Návštěva výstavy betlémů.
 • Společné tvoření s rodiči.
 • Živý betlém na zahradě MŠ ve spolupráci s rodiči.
 • Zimní pohybové činnosti na zahradě.
 • Návštěva divadelního představení, vánočního koncertu.

2.2 „ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ“

Charakteristika a záměry tématu: V tomto tématu si přiblížíme charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu. Nezapomeneme na volně žijící zvířata a jejich obživu během zimního období. Tímto obdobím nás provázejí pohádky. Prostřednictvím nich vnímáme spravedlnost a pravdu, rozlišujeme dobro a zlo. Dostáváme se do světa fantazie a představ. Toto téma zakončíme karnevalem v maskách pohádkových postav. Společně se školáky se těšíme na zápis do ZŠ.

 • Podporujeme u dětí vnímání vlastností sněhu a ledu prostřednictvím jejich smyslů.
 • Vedeme děti k chápání znaků zimní přírody, změn v přírodě, vnímání střídání čtyř ročních období.
 • Rozvíjíme u dětí povědomí o životě zvířátek v zimě.
 • Podporujeme u dětí rozvoj paměti, pozornosti, soustředěnosti.
 • Podněcujeme u dětí zájem o knihy.
 • Posilujeme dětskou fantazii, představivost.
 • Rozvíjíme slovní zásobu a řeč dítěte.
 • Rozvíjíme schopnost dětské improvizace.
 • Vedeme děti k vyjádření se prostřednictvím estetických činností.
 • Rozvíjíme u dětí schopnost řešit problémové situace.

Očekávané výstupy:

 • Sledovat děj a porozumět hlavní myšlence příběhu.
 • Porozumět slyšenému a děj umět reprodukovat.
 • Zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu.
 • Šetrně zacházet s knihou a pracovat s ní.
 • Naučit se zpaměti krátké texty.
 • Aktivně používat nová slova.
 • Pomáhat pečovat o volně žijící zvířata.
 • Ovládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku.
 • Soustředit se na určitou činnost, dokončit práci.
 • Vyjádřit své prožitky slovně, výtvarně.
 • Umět sladit pohyb s hudbou.
 • Radostně prožít karneval.

Navrhované činnosti a příležitosti:

 • Experimenty a pokusy se sněhem a ledem.
 • Sáňkování, klouzání, chůze ve sněhu, hry na sněhu a se sněhem.
 • Krmení zvířat – výroba krmítka, dobroty pro ptáky.
 • Poslech příběhů se zimní tématikou.
 • Zpěv zimních a pohádkových písní.
 • Malování, kresba na zimní téma, na základě prožitků.
 • Tvořivé práce z modelovací hmoty.
 • Výtvarné, pohybové vyjádření zimy.
 • Námětové hry.
 • Poslech pohádek a příběhů.
 • Vyprávění pohádek podle obrázků.
 • Vymýšlení konce pohádek.
 • Výtvarné vyjádření pohádek.
 • Dramatizace jednoduchých rolí.
 • Prohlížení a „čtení“ knih.
 • Výstavka knih.
 • Návštěva městské knihovny.
 • Sluchové hry.
 • Společenské hry.
 • Rytmizace slov.
 • Nápodoba pohybů při tanci a cvičení.
 • Kresba, malba karnevalových masek, kostýmů.
 • Hry podporující rozvíjení slovní zásoby.
 • Pracovní listy zaměřené na logiku, porovnávání, počítání, postřeh apod.
 • Hádanky.
 • Návštěva základní školy a školní družiny.
 • Zápis do ZŠ.

2.3 „SPORTEM KE ZDRAVÍ“

Charakteristika a záměry tématu: Téma přinese dětem poznatky o tom, jak je důležitý aktivní pohyb pro tělesný rozvoj a zdraví. Seznámíme se s pojmem zdraví, co pro nás znamená, co je mu prospěšné, co mu naopak škodí. Poznáváme své tělo, rozvíjíme a upevňujeme zdravé životní návyky.

 • Vedeme děti k uvědomění si nebezpečí úrazu při vykonávání zimních sportů.
 • Rozvíjíme u dětí povědomí vlastní identity, získávání sebedůvěry, sebevědomí.
 • Rozvíjíme pohybové schopnosti dětí
 • Osvojujeme u dětí poznatky o těle a zdraví

Očekávané výstupy:

 • Umět pojmenovat jednotlivé části těla, některé orgány, znát jejich funkce, důležitost.
 • Rozlišovat, co prospívá a škodí zdraví.
 • Znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím a sportem
 • Zvládat pohyb na sněhu a ledu, dodržovat pravidla bezpečného chování při zimních radovánkách.
 • Zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci.
 • Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, aktivního pohybu a zdravé výživy
 • Umět napodobit pohyb podle vzoru.
 • Prožívat radost.
 • Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním.
 • Vědět o některých způsobech ochrany zdraví, mít povědomí o tom, jak a kde hledat pomoc.

Navrhované činnosti a příležitosti:

 • Hry na poznávání jednotlivých částí těla.
 • Sestavování obrázků.
 • Zimní sportování (Olympiáda)
 • Sestavování si pravidel při zimních sportech.
 • Námětové hry k tématu.
 • Výtvarné vyjádření zimních a sportovních radovánek, prožitků.
 • Činnosti zaměřené na jednotlivé druhy sportu.
 • Pyramida zdraví.
 • Smyslové a didaktické hry.
 • Dokončení příběhů.
 • Hledání rozdílů.
 • Motivační rozhovory na dané téma.
 • Práce s knihou, encyklopedií.
 • Návštěva místní sokolovny.
 • Návštěva zdravotního střediska.

3. INTEGROVANÝ BLOK: JARO

3.1 „VÍTÁME JARO“

Charakteristika a záměry tématu: V tomto období se zaměříme na změny v přírodě spojené s příchodem jara, táním ledu, na důsledky změn počasí – povodně na řece Jizeře. Pozorujeme řeku, tůň, rybník. Užijeme si probouzející se přírodu. Povídáme si o naší planetě Zemi a o možnostech jak ji chránit.

 • Vzbuzujeme u dětí zájem o to, jak pomáhat přírodě.
 • Probouzíme v dětech potřebu pobývat v přírodě, vytvářet si k ní pozitivní vztah.
 • Podněcujeme u dětí postupné osvojování si pravidel chování v našem světě.
 • Posilujeme radost z objevování.
 • Rozvíjíme fyzickou zdatnost u dětí.

Očekávané výstupy:

 • Umět rozlišovat co příroda potřebuje a co ji naopak škodí.
 • Vnímat změny přírody, všímat si znaků jarní přírody, využívat smysly.
 • Znát vlastnosti a využití některých materiálů (papír, plast, sklo).
 • Pomáhat svým chováním spoluvytvářet pohodu prostředí.
 • Být aktivní, ptát se a mít zájem dozvídat se nové věci.

Navrhované činnosti a příležitosti:

 • Pozorování probouzející se jarní přírody, vnímání všemi smysly.
 • Pokusy a hry s vodou.
 • Pozorování Jizery a jejího toku, upozornění na nebezpečí a sílu vody.
 • Písničky, básničky s jarním tématem.
 • Pohybové hry a cvičení motivované jarem.
 • Puzzle – skládání obrázku k tématu.
 • Rozhovory a diskuse o třídění odpadu.
 • Vycházky s ekologickým zaměřením.
 • Sběr a třídění odpadu ve třídě.
 • Udržování pořádku v okolí školy a školní zahrady.
 • Výroba z odpadového materiálu.
 • Výtvarné vyjádření prožitků.
 • První jarní kytičky různou technikou.
 • Konstruktivní činnosti.
 • Smyslové hry.
 • Stavba řeky, koloběh vody.
 • Didaktické hry, z čeho je co vyrobeno.
 • Vynášení Morany.
 • Oslava Dne Země – hry na školní zahradě.

3.2 „SVÁTKY JARA“

Charakteristika a záměry tématu: V tomto tématu se zaměříme na oslavu velikonoc, seznámíme se s jejich historií a tradicemi. Budeme pozorovat a aktivně vnímat jarní přírodu, její rozmanitost a krásu.

 • Vedeme děti k udržování tradic.
 • Rozvíjíme u dětí jazykové schopnosti.
 • Posilujeme prosociální chování.
 • Rozvíjíme u dětí hrubou, jemnou motoriku a zručnost.

Očekávané výstupy:

 • Využívat své slovní zásoby v plném rozsahu.
 • Ovládat koordinaci ruky a oka, umět pracovat s netradičními materiály.
 • Výtvarně zpracovat prožitky.
 • Umět se pohybovat koordinovaně v různém přírodním terénu.
 • Vnímat přírodu všemi smysly.

Navrhované činnosti a příležitosti:

 • Barvení a zdobení vajíček.
 • Velikonoční výzdoba třídy, šatny.
 • Nácvik básní a písní s velikonoční tématikou.
 • Výroba přáníček a dárků.
 • Pozorování jarní přírody.
 • Setí semínek, sázení cibulek.
 • Experimenty s různým materiálem a předměty.
 • Rozhovory a diskuse nad obrazovým materiálem.
 • Rytmizace.
 • Uvolňovací cviky, omalovánky, vystřihovánky.
 • Pohybové hry motivované jarem.
 • Příprava společné zábavy.
 • Čarodějnický den.
 • Jarní polodenní vycházka – otevírání klokočského lesa.

3.3 „U MAMINKY JE HEZKY“

Charakteristika a záměry tématu: Jarní období nám umožňuje více se zaměřit na pozorování přírody a života v našem městě a jeho okolí. Všímáme si přírody, rodících se mláďat. Svátku maminek využijeme k prohloubení citových vztahů k jednotlivým členům rodiny a k sobě navzájem. Zaměříme se na vznik života a jeho vývoj. Povídáme si o světě lidí, jejich práci, mezilidských vztazích a snažíme se v něm orientovat.

 • Posilujeme u dětí vnímání jednotlivých vzájemných souvislostí a součástí koloběhu života.
 • Snažíme se v dětech vzbudit zájem o živou a neživou přírodu.
 • Podporujeme u dětí vyjádření pocitu lásky, souznění, sounáležitosti.
 • Vytváříme u dětí povědomí o práci dospělých.
 • Posilujeme prosociální chování.

Očekávané výstupy:

 • Být citlivý k živé i neživé přírodě, vážit si života ve všech jeho formách.
 • Dokázat pojmenovat jednotlivé členy rodiny a vyjádřit vztahy k nim.
 • Zazpívat písně, rozlišovat rytmus, sladit pohyb se zpěvem.
 • Navazovat kontakty s dospělými, překonat stud.
 • Vést rozhovor.
 • Vnímat pestrost a rozmanitost přírody.

Navrhované činnosti a příležitosti:

 • Příprava vystoupení pro rodiče.
 • Čtení, poslech a vyprávění příběhů s náměty práce dospělých.
 • Námětové hry na téma Rodina, Svět dospělých a jejich práce.
 • Didaktická hra Kdo, co, čím
 • Rozhovory o práci dospělých, návštěva pracoviště některých rodičů.
 • Cvičení motivované činnostmi maminky.
 • Poznávání domácích zvířat a jejich mláďat.
 • Cvičení motivované zvířátky.
 • Určování poloh.
 • Vycházky do zahrad, pozorování změn v přírodě.
 • Výtvarné zachycení prožitků, vystřihování a lepení na dané téma.
 • Omalovánky, pracovní listy.
 • Tvořivé hry z písku.

4. INTEGROVANÝ BLOK: LÉTO

4.1. „TADY ŽIJEME“

Charakteristika a záměry tématu: Toto téma nás bude provázet nejen naším městem, ale i jeho blízkým okolím, krajinou Českého ráje. Seznámíme se se symboly naší vlasti. Děti zapouští kořínky v místě, kde žijí. Jsou dobrými pozorovateli a posluchači. Dáváme možnost seznamovat děti s poznatky o rodině, o místě bydliště a jeho okolí. Dítě se identifikuje s životem města. Pozornost věnujeme také dopravnímu tématu a bezpečnosti v silničním provozu.

 • Podporujeme u dětí kladný vztah k místu svého bydliště, domovu.
 • Podněcujeme u dětí zájem o prostředí, ve kterém žijeme.
 • Vytváříme v dětech pozitivní vztah k našemu městu a okolí.
 • Zprostředkujeme dětem přiměřené informace o místě bydliště a blízkém okolí.
 • Společnými prožitky posilujeme vztah k domovu.
 • Vedeme děti k respektování pravidel.

Očekávané výstupy:

 • Osvojit si poznatky o našem městě a jeho okolí.
 • Vytvořit si citový vztah ke svému domovu.
 • Zvládat pohyb v nerovném terénu.
 • Pojmenovat většinu toho, co nás obklopuje.
 • Bezpečně se orientovat v dopravním světě.

Navrhované činnosti a příležitosti:

 • Prohlídka města a jeho památek, obrazové dokumentace.
 • Poslech pověstí a bakovských historek.
 • Rozhovory na téma bezpečnost, diskuse nad obrázky.
 • Dokončování příběhu Co by se stalo, kdyby…
 • Malování, kreslení, koláž – dopravní téma.
 • Hry na školní zahradě – pohybové hry, dopravní hry.
 • Jízdy na koloběžkách a tříkolkách.
 • Prohlížení knih o městech českých.
 • Dopravní prostředky.
 • Pracovní listy s dopravní tematikou.
 • Didaktické hry – Co létá, jezdí, pluje.
 • Návštěva městských policistů, beseda.
 • Návštěva muzea.

4.2 „TĚŠÍME SE NA LÉTO“

Charakteristika a záměry tématu: Blížící se konec školního roku prožijeme v duchu zábav, radostí a her. Společně oslavíme Den všech dětí. Povídáme si o naší planetě, životě na ní a seznámíme se i s jinými kulturami. Uskutečňujeme plánované výlety. Se školáky se rozloučíme na Akademii školy.

 • Podněcujeme zájem dětí o vnímání přírodních a společenských odlišností.
 • Vytváříme v dětech odpovědný postoj ke svému okolí, životnímu prostředí.
 • Společnými prožitky posílíme u dětí zvídavost a radost z objeveného.

Očekávané výstupy:

 • Soustředit se na činnost a její dokončení.
 • Mít povědomí o existenci různých kultur, různých zemí, vesmíru.
 • Chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, pochopit, že každý má svou roli ve společnosti
 • Osvojit si poznatky o blízkém i vzdálenějším okolí svého bydliště.
 • Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného.

Navrhované činnosti a příležitosti:

 • Poznávání světa na mapě, práce s encyklopediemi, publikacemi o světě.
 • Oslava svátku dětí na zahradě, hry a soutěže.
 • Školní výlety.
 • Kresba zážitků z výletu.
 • Nácvik básniček a písniček na dané téma.
 • Pracovní listy, labyrinty, spojovačky.
 • Pohybové hry.
 • Námětové hry spojené s daným tématem.
 • Společenské hry.
 • Nácvik vystoupení na Akademii školy.
 • Akademie školy.

4.3 „UŽIJME SI PRÁZDNINY“

Charakteristika a záměry tématu: Letní období nám umožňuje přenášet činnosti do přírody, většinu času trávíme venku. Rozvíjíme fyzickou zdatnost, vytrvalost, užíváme si spontánních her a činností na zahradě i ve třídě. Opakujeme si, co vše již umíme. Povídáme si o letních radovánkách.

 • Zdokonalujeme pohybové dovednosti dětí.
 • Vytváříme u dětí povědomí o existenci nebezpečných a rizikových situací.
 • Při pobytu venku rozvíjíme u dětí schopnosti využít vlastní kreativity a fantazie.

Očekávané výstupy:

 • Umět se pohybovat v různém prostředí.
 • Uvědomovat si nebezpečí, které je spojeno s letním obdobím.
 • Umět rozvinout hru, spolupracovat s kamarády.
 • Soustředit se na činnost.
 • Využívat své kreativity a fantazie v různém prostředí.

Navrhované činnosti a příležitosti:

 • Příběhy varující před nebezpečím v období léta
 • Řešení problémových situací.
 • Kreslení a další tvořivá činnost na volné téma.
 • Výtvarné zpracování zážitků z rodinné dovolené a výletů.
 • Slovní hádanky.
 • Námětové hry dle volby dětí.
 • Opakování básní a písní.
 • „Čtení“ a prohlížení knih a časopisů.
 • Hry s pískem a vodou, otužování.
 • Hry v hracích koutcích zahrady.
 • Sportovní a pohybové hry.
 • Jízda na tříkolkách a koloběžkách.
Prezentace

Náš školni rok ke stažení zde

Den ve školce ke stažení zde

Upozornění: prezentace jsou v MS PowerPoint ve velké velikosti (96MB a 25MB)

Aktuality

24. 06. 2024

Prázdninový provoz.
[ Více zde ... ]

16. 06. 2024

Třídní informativní schůzky.
[ Více zde ... ]

Náhodné foto
Realizace: Bogobanga - práce Mladá Boleslav - Boleslavan