Mateřská škola Bakov nad Jizerou

Nový školní rok.

06. 09. 2017
Naše mateřská škola na prahu školního roku 2017/2018.

Jako všechna školská zařízení, tak i naše mateřská škola, čtvrtého září opět ožila návratem dětí z prázdnin a školní rok 2017/2018 se naplno rozběhl.
Rádi bychom vás po celý školní rok informovali nejen o dění v našem předškolním zařízení, ale letos zejména o jeho historii, vzdělávacím programu, podmínkách, které pro vzdělávání dětí vytváříme a o tradicích, které považujeme za velmi vhodný prostředek výchovy. Chceme vás seznámit s možnostmi, které mají ke svému rozvoji děti se speciálními vzdělávacími potřebami, s podmínkami, které vytváříme pro děti dvou až tříleté apod.

Dnes se dočtete o historii naší mateřské školy a také vás seznámíme s jejím školním vzdělávacím programem.
Potřeba existence mateřské školy v našem městě vyvstala již ve 30. letech minulého století. Bakovské ženy zaměstnané v místní rákosové výrobě by mateřskou školu rády přivítaly. Tento záměr se podařilo uskutečnit až po 2. světové válce. Mateřská škola byla otevřena 1.11.1945 v domě č.p. 482 ve Fügnerově ulici. Provoz probíhal v jedné místnosti. Od 50. let 20. století byly třídy umístěny ve vile č.p. 311 v Palackého ulici. Část této budovy sloužila pro potřeby mateřské školy až do roku 2009. V 80. letech 20. století byla započata výstavba nové mateřské školy v Palackého ulici č.p. 978 za podstatné pomoci místních obyvatel a spolků. K tomuto účelu byl využit pozemek v těsném sousedství již zmiňované vily. Nově vybudovaná MŠ byla slavnostně otevřena 1. září 1983.
V letech 2008 – 2010 prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí. Na jaře roku 2009 byla s využitím vlastních finančních prostředků města dokončena nástavba pavilonu ,,B“. V létě roku 2009 byla schválena dotace ve výši 21 858 683,- Kč z Regionálního operačního programu Střední Čechy na realizaci projektu ,,Rozšíření a zkvalitnění výuky v MŠ Bakov nad Jizerou“. Cílem tohoto projektu bylo zbudování nástavby dvou pavilonů naší MŠ (pavilonu ,,A + hospodářského pavilonu), navýšení kapacity zařízení, zkvalitnění výuky ve všech oblastech předškolního vzdělávání, zavedení moderních technologií do výuky, obnova vybavení zahrady. Celý tento projekt byl ukončen slavnostním otevřením nových a zmodernizovaných prostor v létě 2010. V roce 2015 získal náš zřizovatel další finanční prostředky na projekt ,,Snížení energetické náročnosti budovy MŠ“. V rámci této dotace bylo provedeno zateplení všech budov a celá mateřská škola se díky nové barevné fasádě vesele rozzářila. V roce 2016 proběhly podstatné úpravy školní zahrady, a tím byla završena modernizace naší mateřské školy.
Všechny významné události jsou každý školní rok zaznamenávány do pamětní knihy. Tato kniha, která vypovídá o rozvoji a životě mateřské školy v Bakově nad Jizerou od roku 1945, je pro nás vzácným dokumentem.

Školní vzdělávací program, podle kterého jsou u nás děti vzdělávány, jsme nazvali „Hrou společně za poznáním“. Proč právě tento název? Hra – je pro dítě předškolního věku nejpřirozenější a nečastější aktivitou, přináší uspokojení, hrou získává dítě zkušenosti, hrou se učí, hra mu pomáhá zapomenout na problémy, nebo naopak se s některými vyrovnat. Nejdůležitější podmínkou samotné hry je svoboda a možnost volby. Hra tvořivě odráží skutečnost. Děti ve hře opakují všechno důležité co zažily, promítají do ní prvotní poznatky o sobě i první vlastní sociální zkušenosti. Hra je specifická potřeba dítěte a její uspokojování má trvalou hodnotu pro rozvoj osobnosti dítěte. Hra je krásnou přípravou na dospělý život.

Slovo společně v názvu našeho školního vzdělávacího programu odráží nejen spolupráci s rodinami jednotlivých dětí, ale také jednu s forem učení - vzdělávání ve smíšených třídách. Toto uskupení je dětem předškolního věku nejpřirozenější. Velkým kladem je skutečnost, že dítě může v takové třídě pobývat se svými sourozenci, popřípadě s již známými staršími nebo mladšími kamarády. Dnešní děti žijí a rostou do společnosti, která je postavena na odlišných principech než společnost jejich rodičů a prarodičů. K plnohodnotnému životu budou potřebovat umět se a chtít se učit přijímat změnu, řešit problémy, rozhodovat se, domluvit se s vrstevníky i s lidmi ostatních věkových skupin ostatními věkovými skupinami. Smyslem věkově smíšených skupin je vytvořit dětem mnohem větší prostor pro spolupráci. Děti se tak učí navzájem způsobem, který nemohou nahradit ani učitelé, ani rodiče. Protože si jsou děti ve svém myšlení, pocitech, řeči a představivosti mnohem blíže než dospělí, mohou si předávat poznatky a zkušenosti znatelně jednodušeji. Mladší děti se učí lépe od starších kamarádů, než od dospělých. Zavedená pravidla skupinového soužití přijímají děti lépe, když je po nich nevyžadují pouze dospělí, ale jsou-li v tomto vzorem i starší děti. Do her rozehraných staršími dětmi se mladší děti bez obtíží zapojí. Učitelky v naší mateřské škole nepochybují o potřebě věkově smíšených skupin, umí s takovou skupinou pracovat, rozvíjet ji a zároveň i sebe sama.
Důraz klademe na kooperativní učení, kde mají děti možnost spolupracovat, učit se ve dvojicích, ve skupinách, řešit společně problémy, rozdělovat si role a úkoly, komunikovat, pomáhat si, vzájemně se učit a vytvářet společná pravidla. Rozsah dovedností, které mohou být rozvíjeny pomocí spolupráce, je větší než ten, jehož lze dosáhnout samostatně.
Slovo poznání vyplývá ze základních rámcových cílů celého předškolního vzdělávání. Za slovem poznání se skrývá naše snaha rozvíjet každé nám svěřené dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností schopnou zvládat nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.

Pro dnešek se s vámi loučíme naším mottem: ,,Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky prima. Jsme tu všichni kamarádi, co se mají spolu rádi.“

Klidný a pohodový školní rok 2017/2018 vám všem.

Dagmar Vlastová

Prezentace

Náš školni rok ke stažení zde

Den ve školce ke stažení zde

Upozornění: prezentace jsou v MS PowerPoint ve velké velikosti (96MB a 25MB)

Aktuality

20. 03. 2023

Zápis do mateřské školy.
[ Více zde ... ]

08. 03. 2023

Naše velké a malé projekty.
[ Více zde ... ]

Náhodné foto
Realizace: Bogobanga - práce Mladá Boleslav - Boleslavan