Mateřská škola Bakov nad Jizerou

Inspekční zpráva.

12. 01. 2010
Inspekční zpráva.

Ve dnech 7.12.- 9.12.2009 navštívila naši mateřskou školu Česká školní inspekce. S jejími závěry se můžete seznámit v této Inspekční zpávě.


INSPEKČNÍ ZPRÁVA
čj. ČŠIS-1736/09-S
Název školy: Mateřská škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
Adresa: Palackého 978, 294 01 Bakov nad Jizerou
Identifikátor: 600 048 497
IČ: 70994986
Místo inspekce: Palackého 978, Bakov nad Jizerou
Termín inspekce: 7., 8. a 9. prosinec 2009
Předmět inspekční činnosti
Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného Mateřskou školou Bakov nad Jizerou podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů; zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona.Charakteristika školy
Právnickou osobu Mateřská škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav (dále MŠ) zřídilo Město Bakov nad Jizerou jako příspěvkovou organizaci k 1. lednu 2003 v účelově postavené budově z r. 1983. MŠ se nachází v klidné části města., Barevně rozlišené třídy jsou umístěny ve dvou pavilonech, obklopených rozlehlou zahradou se vzrostlými stromy. V souladu s nejvyšším povoleným počtem 130 je pro školní rok 2009/2010 do pěti věkově nesourodých tříd zapsáno 130 dětí, z toho 51 před zahájením povinné školní docházky, včetně 11 s jejím odkladem. Jednoho dítě bylo přijato na čtyři hodiny denně. MŠ poskytuje předškolní vzdělávání přednostně dětem s trvalým bydlištěm v Bakově nad Jizerou a z městských částí Bakova nad Jizerou. Provoz MŠ probíhá od 6:00 do 16:00 hodin. Organizace vykonává také činnost školní jídelny s kapacitou 150 strávníků.
Předškolní vzdělávání zajišťuje deset odborně kvalifikovaných pedagogických pracovnic.
Děti se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu (dále ŠVP) s motivačním názvem Spolu za poznáním. Základ pro zdravé a šťastné dětství spatřují pedagogické pracovnice ve vytváření vlídného a podnětného prostředí ve spolupráci s rodinou. Svým zaměřením usiluje MŠ o vznik a rozvoj zdravých životních návyků a postojů, o posilování pozitivního a vstřícného vztahu k okolnímu světu. Ve své profilaci staví na rozvoji individuality osobnosti dítěte v souladu s výchovou k prosociálnímu chování a cítění. Vzdělávací obsah ŠVP doplňuje pestrá škála kulturních a sportovních akcí.
Od poslední inspekce došlo k výrazným změnám. Třída ve vile, jejíž prostory po hygienické stránce nevyhovovaly, byla uzavřena a od února 2009 probíhá vzdělávání v nástavbě jednoho z pavilonů MŠ. Proběhla výrazná rekonstrukce pavilonu B (nová okna, dveře, podlahové krytiny), došlo k doplnění a vybavení tříd hracími prvky a nábytkem, k modernizaci přípravných kuchyněk a zařízení kuchyně. V pedagogickém týmu nastalo několik personálních změn (odchod do starobního důchodu a na mateřskou dovolenou).

Ekonomické a materiální předpoklady školy
Škola hospodařila ve sledovaném období (2007 – 2009) zejména s dotací ze státního rozpočtu, tj. s finančními prostředky přidělenými na přímé náklady na vzdělávání a s dotací od zřizovatele školy.
Dotace přidělená ze státního rozpočtu, která tvořila největší objem finančních prostředků školy, měla vzhledem k vývoji počtu dětí stoupající tendenci. V roce 2007 bylo k 30. září zapsáno 126 dětí, v roce 2008 celkem 127 dětí a v roce 2009 celkem 130 dětí.
Dotace ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělávání pokrývala v průměru 64 % celkových neinvestičních výdajů školy. Na úhradě nákupu hraček, učebních pomůcek a školních potřeb se větší částí podílel zřizovatel. Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo větší měrou hrazeno ze státního rozpočtu.
Prostředky na platy byly kryty převážně ze státního rozpočtu, s částečnou dotací z obecního rozpočtu. Výše poskytnutých finančních prostředků umožňovala ve sledovaném období přiznání a vyplácení nárokových i nenárokových složek platu zaměstnancům školy. V roce 2008 obdržela škola finanční prostředky v rámci rozvojového programu „Zvýšení nenárokových složek platu a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce“, které byly použity na odměny pro pedagogické pracovníky. V roce 2009 obdržela škola tyto prostředky v rámci 1. a 2. etapy a na rozvojový program „Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků,“ které škola v průběhu roku využívá na posílení motivačních složek platu zaměstnanců školy.
Dále škola hospodařila s příspěvkem na provoz z rozpočtu zřizovatele, který pokrýval cca 22 % celkových neinvestičních nákladů.
Dalšími finančními zdroji školy byly prostředky získané formou pronájmu, sponzorských darů od místních firem a rodičů a prostředky za školné a stravné.
V roce 2009 došlo vzhledem k narůstající potřebě míst v MŠ k technickému zhodnocení stavby přístavbou jedné třídy. V současné době realizuje zřizovatel přístavbu dalších dvou tříd, v převážné míře spolufinancovanou z Evropského fondu pro regionální rozvoj pod názvem „Rozšíření a zkvalitnění výuky v MŠ Bakov nad Jizerou“.
Finanční zdroje školy jsou dostatečné a umožňují zabezpečení velmi dobrých podmínek pro realizaci záměrů ŠVP.
Hodnocení školy
Rovnost příležitostí ke vzdělávání
MŠ dostatečně informuje zákonné zástupce dětí o podmínkách pro přijetí dítěte a své vzdělávací nabídce (vývěsky v místě a okolních obcích, městský zpravodaj a rozhlas, webové stránky školy).
Ředitelka v souladu s právními předpisy vydala pro školní rok 2009/2010 46 rozhodnutí o přijetí. S uplatněním stanovených kritérií 10 žádostem nevyhověla. Od školního roku 2010/2011 umožní výstavba dalších dvou tříd zvýšení kapacity MŠ a vytvoření podmínek i pro případné přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami. Školní matrika v době inspekce obsahovala všechny požadované údaje včetně zápisů aktuálních změn.
K zohledňování vzdělávacích potřeb jsou vedeny podrobné individuální záznamy o dětech a v přímé návaznosti na výsledky odborných vyšetření také individuální vzdělávací plány pro děti s odkladem povinné školní docházky. Obojí v příkladné kvalitě a se stanovenými opatřeními pro systematickou podporu dětí v potřebných oblastech a s datovanými kresebnými projevy. Individualizaci vzdělávání navíc účinně napomáhá promyšlený rozvrh pedagogických služeb, umožňující diferencované vzdělávání podle věku a schopností dětí ve čtyřech třídách přítomností dvou pedagogických pracovnic v době didakticky cílených činností. V hospitacích ČŠI se projevoval citlivý přístup k dětem a snaha učitelek o uspokojování jejich aktuálních potřeb. V podmínkách věkově nesourodých tříd je příkladná pozornost věnována také systematické přípravě dětí na vstup do základní školy. K rozvoji nadání dětí napomáhá příprava individuálních podmínek a vytváření příležitostí pro jeho uplatnění v MŠ, případně je rodičům doporučeno využít místní bohaté nabídky mimoškolní zájmové činnosti.
Individuální logopedickou prevenci za přítomnosti rodičů pravidelně zajišťuje za úplatu externí pracovnice Domu dětí a mládeže v Mladé Boleslavi, která je současně učitelkou MŠ
MŠ průběžně informuje zákonné zástupce o prospívání jejich dětí. Přehledně uspořádané nástěnky je informují o aktuálním vzdělávacím obsahu a vzdělávacích výsledcích (nápadité výkresy a výrobky, grafické listy). V případě potřeby jsou jim nabízeny individuální konzultace, zapůjčena osvětová literatura, eventuálně je pro jejich děti doporučena odborná péče. MŠ využívá kontaktů se specializovanými pracovišti také při řešení některých výchovných situací a jednou v roce zajišťuje pro rodiče přednášku psycholožky.
Na příkladné úrovni škola vytváří rovné příležitosti v přístupu ke vzdělávání a zohledňuje vzdělávací potřeby jednotlivců, na požadované úrovni poskytuje poradenskou pomoc zákonným zástupcům dětí.
Vedení školy
Kvalitní ŠVP je zcela v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV), plně zohledňuje regionální podmínky a možnosti školy. Nabízí pestrou vzdělávací nabídku, umožňující na úrovni tříd individualizaci vzdělávání a účinnou spolupráci s rodiči dětí.
O výrazných manažerských schopnostech ředitelky vypovídá probíhající realizace vytvořené strategie rozvoje MŠ směřující ke kapacitnímu navýšení i zkvalitnění stávajících věcných podmínek vzdělávání za účinné spolupráce se zřizovatelem školy. Systematické plánování a vyhodnocování přijímaných opatření umožňuje postupné zkvalitňování procesu vzdělávání. Pedagogická rada je funkčním poradním orgánem ředitelky. Vedení školy vypracovalo za školní rok 2008/2009 hodnotící zprávu, která stanovuje konkrétní opatření ke zkvalitňování další činnosti školy. Dokument je přehledně zpracován, ale z důvodu probíhajících změn neobsahuje prozatím v požadovaném rozsahu hodnocení podmínek vzdělávání.
Jasné stanovení povinností jednotlivých učitelek i kompetence přidělené zástupkyni ředitelky přispívají k možnosti demokratického stylu řízení a k dobré spolupráci pedagogického týmu.
Ředitelka splňuje požadavky pro výkon funkce, řádně vede předepsanou dokumentaci školy, plní povinnosti v souladu s příslušným ustanovením školského zákona. Učitelky si prohlubují odborné kompetence účastí na akreditovaných vzdělávacích akcích dle potřeb vyplývajících z cílů ŠVP i dle jejich zájmů, mají vytvářeny podmínky pro samostudium.
Vedení školy lze hodnotit jako příklad dobré praxe.
Předpoklady pro řádnou činnost školy
Předškolní vzdělávání zajišťuje kolektiv pedagogických pracovnic s požadovanou odbornou kvalifikací, včetně ředitelky a učitelky s předchozí praxí ve zdravotnictví. Této nově začínající kolegyni poskytuje vedení školy účinné metodické vedení. Probíhající rozsáhlá rekonstrukce značně komplikuje organizaci provozu, ale nemá negativní vliv na rozvoj osobnosti dětí. Zřizovatel poskytuje finanční prostředky na úhradu mezd zastupujících učitelek po dobu zvýšeného pracovního vytížení ředitelky. Proto i za mimořádně obtížných podmínek vzdělávání umožňuje rozvržení služeb souběžné působení učitelek ve třídách. Ředitelka úspěšně uplatňuje manažerské dovednosti při řešení personální situace, a tím předchází případným rizikům do termínu zprovoznění dalších dvou tříd.
Přes rozsáhlé stavební úpravy není ohrožen bezpečný pobyt dětí a dalších účastníků vzdělávání v prostorách areálu MŠ. Ve sledovaném období byl registrován jeden školní úraz. Prvky bezpečnosti, zdravého životního stylu a environmentální výchovy příkladně prolínají vzdělávacím obsahem ŠVP. K jejich naplňování přispívá výrazně také realizace celoročních projektů za spoluúčasti rodičovské veřejnosti. Zápisy v třídních knihách dokladují řádnou pozornost věnovanou zvyšování povědomí dětí o bezpečném chování. Příkladně lze pro bezpečnost dětí hodnotit dodržování pravidel společného soužití. Zveřejněný školní řád stanovuje jasná pravidla pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí i prevenci sociálně patologických jevů.
K vytváření zdravých životních návyků u dětí přispívá vhodná strava, dodržování pitného režimu, vedení k pravidelné ústní hygieně a vzhledem ke klimatickým podmínkám přiměřená délka pobytů venku. Fyzické zdraví posilují denně organizované pohybové aktivity v MŠ, návštěvy solné jeskyně a zejména pohyb dětí na místních hřištích i v okolní přírodě, využívané rovněž k delším turistickým vycházkám. V termínu inspekce probíhaly na školní zahradě rozsáhlé rekonstrukční práce včetně instalace nových hracích prvků. Organizace odpoledního odpočinku probíhá diferencovaně, podle individuálních potřeb jednotlivců. Psychickou a sociální pohodu dětí podporuje vyváženost spontánních a řízených aktivit a velkou měrou sociální klima s rozvíjením přátelských vztahů mezi všemi členy společenství. Příjemnou atmosféru školy a tříd umocňovala vánoční výzdoba, na které se podílely i děti.
Zastoupení dostatečného počtu kvalitních pomůcek a hraček je vzhledem k cílům ŠVP plně vyhovující. Každá třída je vybavena funkčním, zdravotně nezávadným nábytkem estetického vzhledu. Přesto realizovaný projekt, financovaný převážně z evropských fondů, řeší vedle vybavení nových prostor i inovaci stávajících věcných podmínek vzdělávání, včetně školní zahrady. Pedagogická knihovna obsahuje řadu odborných titulů. Aplikace poznatků získaných jejich studiem v praxi má pozitivní dopad na celkovou úroveň práce školy, zejména zvyšuje účinnost řízení.
Předpoklady pro řádnou činnost školy dosahují požadované úrovně. Proces zkvalitňování stávajících věcných podmínek realizovaných v rámci rozsáhlé rekonstrukce lze hodnotit jako příklad dobré praxe.


Partnerství
Profilace vzdělávacího programu, která respektuje lokalitu a vychází z místních podmínek, předpokládá spolupráci s rodiči, zřizovatelem i dalšími subjekty (Dům dětí a mládeže, Základní umělecká škola, Kynologický klub aj.). I proto se daří v úzké součinnosti se všemi partnery úspěšně naplňovat cíle ŠVP. Příkladně probíhá spolupráce se zřizovatelem při tvorbě a realizaci projektu, nadstandardně financovaném z evropských fondů.
Funkční a účinná spolupráce s partnery výrazně přispívá ke zkvalitňování předškolního vzdělávání.
Průběh vzdělávání
V ranním bloku připravily pedagogické pracovnice pestrou nabídku tematicky zaměřených činností, poskytly dětem příležitost k samostatné volbě a možnosti nejen individuální aktivity, ale i spolupráce ve dvojici či skupině. V přátelské atmosféře si děti vzájemně pomáhaly, důsledně uplatňovaly nastavená pravidla a zdvořilostní návyky. Nápaditě byly ve všech třídách využity komunitní kruhy pro rozvoj samostatného vyjadřování dětí a prosociálních vztahů, pro zopakování získaných poznatků i k motivaci pro nadcházející činnosti. V průběhu dne učitelky zařazovaly prvky humoru a cílenými otázkami rozvíjely myšlení dětí.
Pedagogické pracovnice plně využily adventní čas k cílenému naplňování koncepčních záměrů v přirozených podmínkách a situacích. Organizace vzdělávání zohledňovala sváteční atmosféru i individuální tempo jednotlivců. Metody a formy práce citlivě podněcovaly myšlení, podporovaly zvídavost, rozvíjely komunikativní dovednosti a vedly ke spolupráci. Příkladně byla respektována metoda prožitkového učení. Pestrá a diferencovaná vzdělávací nabídka děti motivovala k účasti podle vlastního zájmu i možností. Motivace s využitím momentů překvapení zvyšovala aktivitu, stimulovala řečové projevy, podněcovala fantazii a navozovala radost dětí z učení. Zařazování regionálních prvků v didakticky cílených činnostech významně posiluje sounáležitost dětí se životem v obci, a tím i napomáhá utužovat partnerství mezi všemi účastníky vzdělávání. Důsledné, ale vzhledem k možnostem 5-7letých dětí diferencované vedení, napomáhalo k efektivnímu rozvoji funkčních gramotností.
Organizace vzdělávání i uplatňované didaktické styly systematicky podporovaly rozvoj samostatnosti a vytvářely příležitosti k sebehodnocení.
V celkově nadprůměrně hodnoceném průběhu vzdělávání lze jako příklad dobré praxe hodnotit uplatňování metod prožitkového učení, hodnocení vzdělávacích výsledků a po pozitivní sociální klima.
Úroveň klíčových kompetencí dosahovaných prostřednictvím vzdělávacího obsahu a výsledky vzdělávání dětí na úrovni školy
Na základě analýzy dokumentace a inspekčních hospitací lze hodnotit, že uplatňované metody pozitivně podporují rozvoj kompetencí ve všech oblastech požadovaných obsahem vzdělávání RVP PV. Děti aktivně využívaly znalosti a poznatky na úrovni přiměřené jejich věku, projevily samostatnost v sebeobslužných činnostech, dodržovaly hygienické a kulturně společenské návyky. Uplatňovaly v průběhu dne bohatou zásobu říkanek a písní. Výborné výsledky prokázaly v komunikativních dovednostech a kompetencích sociálních.
Partnerství s místní ZŠ, ve které zahajuje většina dětí povinnou školní docházku, poskytuje MŠ zpětnou vazbu o kvalitě získaných předpokladů pro úspěšné pokračování ve vzdělávání. Z vlastního hodnocení školy ani z rozhovoru s učitelkou první třídy, realizovaném v termínu inspekce, nevyplynuly výrazné potíže dětí při přechodu na vyšší stupeň vzdělávání.
Z analýzy materiálů i hospitačních vstupů v průběhu inspekce vyplývá, že učitelky věnují vytváření předpokladů pro úspěšné pokračování dětí ve vzdělávání náležitou pozornost. V rozvoji klíčových kompetencí dosahují požadovaných výsledků, v komunikativních a sociálních příkladných.
Celkové hodnocení školy
Činnost MŠ probíhá v souladu s rozhodnutím o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení a umožňuje rovný přístup ke vzdělávání.
Realizovaný ŠVP je plně v souladu se zásadami a cíli RVP PV a školského zákona, naplňuje principy kurikulární reformy.
MŠ účelně využívá pro svou činnost přidělené finanční prostředky a materiální zdroje.
Škola zajišťuje bezpečnost dětí na požadované úrovni, podporuje zdravý fyzický i psychický vývoj dětí.
Přístup pedagogických pracovnic podporuje rozvoj osobnosti jednotlivých dětí.
Průběh a organizace vzdělávání vede k rovnoměrnému vytváření základů klíčových kompetencí ve všech oblastech stanovených v RVP PV.
Od minulé inspekční činnosti si škola udržuje vysokou úroveň předškolního vzdělávání.
Dle § 174 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy/školského zařízení podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí na adresu Česká školní inspekce, Středočeský inspektorát, Arabská 683, 160 66 Praha 6.
Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli. Inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském zařízení, jichž se týká, a v příslušném inspektorátu České školní inspekce.
Složení inspekčního týmu:
(razítko)
Titul, jméno a příjmení Podpis
Mgr. Dana Kočárková Dana Kočárková v. r.
Mgr. Zdeňka Drahokoupilová Zdeňka Drahokoupilová v. r.
Mgr. Dagmar Vorlíková Dagmar Vorlíková v. r.
Bc. Marcela Jüstelová Marcela Jüstelová v. r.

V Mladé Boleslavi dne 14. prosince 2009
Podpis ředitelky školy stvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy
V Bakově nad Jizerou dne 18. prosince 2009
(razítko)
Titul, jméno a příjmení Podpis
Dagmar Vlastová Dagmar Vlastová v. r.
Připomínky ředitelky školy
Datum Text
6. leden 2010 Připomínky nebyly podány.Prezentace

Náš školni rok ke stažení zde

Den ve školce ke stažení zde

Upozornění: prezentace jsou v MS PowerPoint ve velké velikosti (96MB a 25MB)

Aktuality

29. 02. 2024

Jarní prázdniny.
[ Více zde ... ]

29. 02. 2024

Elektronické omluvenky stravování.
[ Více zde ... ]

Náhodné foto
Realizace: Bogobanga - práce Mladá Boleslav - Boleslavan